پارک ملی لوسان در کوه های لو چین

پارک ملی لوسان در کوه های لو چین


این پارک زیبا ملی در استان جینگزی در کوه های لو قرار دارد. این کوه و مناظر دیدنی آن از دیدنی ترین و بینظیرترین مکان ها در چین به حساب می آید. این مکان دیدنی تنها در میان توریست های خارجی محبوبیت ندارد، بلکه مورد توجه خاص گردشگران داخلی نیز هست.

 پارک ملی لوسان در چین

 

Chaharfasl