نژادهای چینی

 

 

 

نژادهای چینی

پنج نژاد در چين زندگي مي كنند هَن كه نژاد اصلي چين ميباشد. مَن كه نژاد منچوري است. مُون نژاد مغولي است.جان نژاد تبتي است و خُواري كه شامل تركها میباشد كه مسلمان هستند.

 

 

 

 

Chaharfasl