قصر تابستانی چین

قصر تابستانی چین

 

 

این قصر بسيار ديدني و جذاب است . همانطور كه اسم قصر روي آن است به زيبايي آن نيز ميباشد و اين قصر زیبا محلي براي استراحت امپراطوران چين در تابستان بوده است.

 

قصر تابستانی چین

 

قصر تابستانی چین

 

 

 

 

Chaharfasl