شهر تاریخی فنگهانگ در چین

شهر تاریخی فنگهانگ در چین

شهر تاریخی فنگهانگ در جنوب غربی چین در کوهپایه کوه و در کنار رودخانه توجیانگ قرار دارد که به شکل عجیبی و باورنکردنیی دست نخورده مانده . ساکنان این شهر سنتی زبان محلی خاصی هستند و فرهنگ های خاص خود را دارند. چهره این شهر از قرن 7 تا امروز هیچ تغییری نکرده . در این شهر میتوان بیشتر از 200 بنای تاریخی را پیدا کرد که شاید در شهرهای دیگر این کشور اینهمه آثار تاریخی را نتوان یکجا دید.

شهر تاریخی فنگهانگ در چینشهر تاریخی فنگهانگ در چین

شهر تاریخی فنگهانگ در چین

 شهر تاریخی فنگهانگ در چین

شهر تاریخی فنگهانگ در چین

 شهر تاریخی فنگهانگ در چین

شهر تاریخی فنگهانگ در چین

 شهر تاریخی فنگهانگ در چین

شهر تاریخی فنگهانگ در چین

شهر تاریخی فنگهانگ در چین

Chaharfasl